Přihlašovací formulář pro prodejce na akci

Grand Veteran dne 25. 4. 2020

v areálu PN Bohnice

Pro přihlášení svého prodeje na akci Grand Veteran Vás požádáme o vyplnění formulář níže.

Obchodní podmínky pro žadatele 

na akci Grand Veteran 2020

(dále "OP")

1) Prodej bude umožněn žadatelům za těchto podmínek

a) Řádně vyplněný a odeslaný přihlašovací formulář. Přihlášení je závazné.
b) Vlastnění příslušného živnostenského oprávnění.
c) Přijetí žadatele organizátorem akce.
d) Přijatý žadatel obdrží platební údaje pro zaplacení ceny za pronájem místa. Cenu je žadatel povinen uhradit nejpozději do data splatnosti. Pokud nebude platba uhrazena do data splatnosti, bude místo automaticky nabídnuto dalším žadatelům.


Žadateli po odeslání přihlašovacího formuláře nevzniká automatický nárok na přijetí na akci.


Případné pozdější přihlášení jsou možná pouze ve výjimečných případech po e-mailové či telefonické domluvě s organizátorem akce.

2) Povinnosti přijatých žadatelů

a) Umístění a pevné ukotvení stánku na předem určeném a vyhrazeném místě.

b) Udržování prodejního místa a jeho okolí v čistotě.

c) Odstranění odpadu vzniklého prodejní činností. Prodejce likviduje vlastními prostředky, do svého odpadního pytle a na vlastní náklady odpad pryč z areálu akce.

d) Dodržování protipožárních, hygienických a ekologických předpisů.

e) Žadatel si sám zajišťuje elektrocentrálu, což uvede v přihlašovacím formuláři.

f) Včasný příjezd a instalace stánků dle pokynů zaslaných od organizátora.

g) Opuštění motorového vozidla z vnitřního areálu minimálně půl hodiny před začátkem nájezdu historických vozidel dle pokynů.

h) V celém areálu je přísný zákaz prodeje alkoholických nápojů!

3) Povinnosti organizátora

a) Organizátor se zavazuje rezervovat prodejní místa tak, aby byla zachována prodejní efektivita přihlášených stánkařů.


4) Finanční podmínky

a) Cena nájmu je stanovena na prodejní den 25. 4. 2020.
b) Ceny za pronájem uvedené v ceníku jsou ceny minimální a platí i v případě, že velikost stánku bude menší.
c) Ceny jsou smluvní a výsledná cena bude uvedena na výzvě k platbě, kterou subjekt obdrží od organizátora.
d) Připojením více stánků na jedno placené místo bude bráno jako porušení OP.

Za porušení OP na sebe žadatel přebírá veškerou zodpovědnost.

V případě nedodržení OP si organizátor vyhrazuje právo na vyloučení prodejce z účasti na akci. V případě porušení OP je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Sjednanou smluvní pokutu je žadatel povinen zaplatit organizátorovi nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování.


Ostatní produkty a služby, např. ukázky řemesel, renovační firmy, stánky s prodejem náhradních dílů auto/moto, prodej nářadí, nástrojů, či prodej auto-moto veteránů je nutno domluvit individuálně s organizátory na e-mail horakova@grandveteran.cz.


5) Další ujednání

a) Prodej není povolen osobám mladším 18 let.
b) Prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.
c) Prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků platné legislativy.
d) V průběhu doby trvání programu není možný vjezd/zásobování do vnitřního města.


6) Kontakt na organizátora

Bára Horáková
email: horakova@grandveteran.cz
telefon: +420 605 144 038
Aktualizováno: 4. 12. 2019

CENÍK

Drobné sladkosti a jiné pochutiny, káva

1 500 Kč

(cca 6 m²)

Stánky gastro - jídlo, nápoje

3 500 Kč

(cca 12 m²) 

Prodejní sortiment

2 500 Kč

(cca 12 m²)

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 

Ostatní produkty a služby, např. ukázky řemesel, renovační firmy, stánky s prodejem náhradních dílů auto/moto, prodej nářadí, nástrojů, či prodej auto-moto veteránů je nutno domluvit individuálně s organizátory na e-mail horakova@grandveteran.cz.